15 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie

został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy

samorządami województw: warmińsko – mazurskiego, podlaskiego

i mazowieckiego mającej na celu promocję produktu turystycznego

„Szlak wodny Pisa – Narew”.

 

W imieniu samorządów trzech województw list intencyjny podpisali:

- Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Janina Orzełowska

I Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki

Urzędu marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Izabela

Stelmańska

- Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński i

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Stefan Krajewski

- Marszałek Województwa warmińsko – Mazurskiego – Gustaw

Marek Brzezin Wicemarszałek Województwa Warmińsko –

Mazurskiego – Wioletta Śląska - Zyśk

 

- Podpisany dziś list intencyjny to pierwszy, lecz zarazem bardzo ważny krok do promocji szlaku, jako nowego ponadregionalnego produktu turystycznego. – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin – Spodziewamy się, że nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej promowała będzie przedsięwzięcia ponadregionalne. Będzie więc to szansa i okazja dla samych regionów, ale przede wszystkim dla samorządów lokalnych na realizację ich zamierzeń.

Historię Związku Gmin „Pisa-Narew” i dotychczasowe starania przedstawił Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Pisa – Narew” - Edmund Lipnicki. „Szlak wodny Pisa – Narew” to jedyna droga wodna łącząca Mazowsze z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich. Jest to zarazem niewykorzystany i nieodkryty potencjał rozwoju gospodarczego w sektorze turystyki. Walory przyrodnicze szlaku i sąsiedztwo trzech kultur, jakimi są Mazury, Podlasie i Mazowsze, to wielki atut tego przedsięwzięcia. Ten atut nie zostanie wykorzystany, jeśli nad brzegami rzek nie powstanie odpowiednia infrastruktura. Potrzebujemy przystani, pól namiotowych, oznakowania, i całej nadrzecznej architektury, żeby turysta chciał skorzystać z naszej oferty. A ta oferta to przyszłe miejsca pracy. Gminy położone wzdłuż szlaku nie są jednak w stanie z tego potencjału skorzystać. Związek Gmin „Pisa-Narew” potrzebuje wsparcia i pomocy ze strony swoich partnerów regionalnych. Podpisanie listu intencyjnego jest więc wydarzeniem przełomowym, bo „Szlak wodny Pisa – Narew” ma realną szansę na realizację.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego, marszałkowie deklarują swoje wsparcie na rzecz „Szlaku wodnego Pisa-Narew”. Efektem prowadzonych działań winien być szeroko rozumiany rozwój terenów, na których projekt jest realizowany oraz poprawa warunków życia i zwiększenie zadowolenia mieszkańców. Wspólnymi celami działań mają być:

1. Wzrost konkurencyjności Doliny Pisy i Narwi jako obszaru turystycznego;

2. Wzrost rozpoznawalności obszaru objętego projektem poprzez wykreowanie marki produktu;

3. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gmin biorących udział w projekcie;

4. Koordynacja działań promocyjnych i inwestycyjnych w gminach;

5. Powiększenie rynku pracy w turystyce i branżach okołoturystycznych.

- Żeby szlak funkcjonował i mogła rozwijać się turystyka, niezbędne są inwestycje w podstawową infrastrukturę. – mówił Zastępca Burmistrza Pisza–Janusz Puchalski – Potencjał turystyczny Pisy jest znany od lat, jednak poszczególne samorządy są zbyt słabe, aby sfinansować te inwestycje. Potrzebne są więc zewnętrzne środki i skoordynowane działania promocyjne. Dopiero wtedy szlak ma szansę stać się produktem regionalnym.

Znaczenie wspólnych i ponadregionalnych działań w turystyce podkreślali wszyscy uczestnicy spotkania. Do tej pory najwięcej wspólnych inicjatyw podjęto przy tworzeniu tras rowerowych, które obejmują kilka województw. „Szlak wodny Pisa – Narew” ma więc szansę stać się pierwszym produktem turystycznym promującym turystykę kajakową, gdzie wspólne działania podjęły trzy regiony północno-wschodniej Polski.