Gmina Nowogród
Gmina ma znakomite warunki przyrodniczo - krajobrazowe. Północna część obszaru gminy Nowogród (obecnie Obszar Chronionego
Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi), jest częścią obszaru, który już w latach siedemdziesiątych, w tworzonym krajowym
ekologicznym systemie obszarów chronionych (ESOCH), uznany został za bardzo znaczący, z uwagi na jego wyróżniające się walory przyrodnicze oraz położenie w stosunku do innych cennych przyrodniczo obszarów kraju i wskazany do szczególnej ochrony.
 
Walory turystyczne Gminy:
Gmina ma znakomite warunki przyrodnicze i krajobrazowe do rozwoju różnych form turystyki. Położenie nad Narwią sprzyja rozwojowi turystyki wodnej zwłaszcza kajakarstwa. Warte polecenia są spływy kajakowe Pisą do Narwi, Biebrza – Narew, Narwią z Łomży do Nowogrodu i z Nowogrodu do Laskowca. Wspaniałych wrażeń dostarcza wodna wyprawa gondolami z Łomży do Nowogrodu i z Nowogrodu do Łomży. Miłośnicy militariów mają okazję przejść szlakiem schronów bojowych SGO „Narew” od Nowogrodu przez Szablak do Łomży. Między Nowogrodem i Szablakiem są znakomite warunki do uprawiania paintball’u. Od Nadleśnictwa Nowogród do wiaty nad Pisą wiedzie ścieżka edukacyjna, na której można zapoznać się z przyrodą Puszczy Kurpiowskiej. Narew, Pisa i starorzecza stanowią raj dla wędkarzy; leszcze, liny, klenie, sandacze, szczupaki biorą prawie na co dzień, zdarza się nierzadko 30-40 kilogramowy sum, a także rzadka brzana, węgorz, jaź. Schyłek lata i jesień, to czas grzybobrania, a grzybów ci u nas dostatek. Po wędkowaniu i grzybobraniu zapraszamy na psiwo kozicowe, parzaki i rejbak, które usuną zmęczenie i wzmogą siły witalne.
 
Kultura, rozrywka, sport:
Największą atrakcją jest niewątpliwie Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie. Skansen położony jest na wysokiej skarpie nadnarwiańskiej na wprost ujścia Pisy do Narwi. Utworzono go w 1927 roku jako Muzeum Kurpiowskie. Około 3 tys. znajdujących się w nim zbiorów pochodziło ze zbiorów prywatnych twórcy skansenu Adama Chętnika. Muzeum zostało zniszczone podobnie jak cały Nowogród w 1939 roku. Ponownie otwarto je w latach 60. Obecnie na powierzchni około 3,5 ha znajdują się 23 budynki mieszkalne i gospodarcze z odpowiednim wyposażeniem oraz kilkadziesiąt obiektów tzw. małej architektury: barcie, kapliczki, studnie, bróg itp. Wszystkie budynki są konstrukcji zrębowej, z okresu od końca XVIII w. do I połowy XX w. Pochodzą z terenu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Na terenie skansenu znajdują się pozostałości średniowiecznego grodu Piastów mazowieckich.
Na terenie gminy i Nowogrodu znajdują się trzy linie umocnień z czasów II wojny światowej – linia schronów bojowych SGO „Narew” (1939 r.), sowiecka linia Mołotowa (1941 r.) i bunkry niemieckiej linii obrony z 1944 r.
Do najważniejszych cyklicznych imprez kulturalnych zaliczamy: Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich, Przegląd Sztuki Ludowej, Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych, Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych, Noc Świętojańska, Dzień Świąteczny w Nowogrodzie - Wigilia mieszkańców gminy. Odbywają się przedstawienia „Tłoka na kapustę” – tradycja wiejskiego kiszenia kapusty i widowisko „Na tratwach” obrazujące życie flisaków narwiańskich.
Każdego roku na przełomie sierpnia i września odbywa się inscenizacja obrony Nowogrodu we wrześniu 1939 r.
Życie kulturalne gminy kwitnie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie, w klubie wiejskim w Mątwicy, w świetlicach wiejskich Chmielewie, Szablaku. W Mątwicy kończy się właśnie remont klubu, a wkrótce przebudowane zostaną pozostałe świetlice.
W gminie funkcjonuje 2 szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. Jest cztery stowarzyszenia: Koła Gospodyń Wiejskich w Mątwicy i Chmielewie, Dzierzgach, Sulimach oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej o/ Nowogród i Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu. Ważną dla życia społecznego i bezpieczeństwa w gminie jest działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP Nowogród istnieje już od 130 lat, a OSP w Mątwicy ponad 80 lat.
Terminarz